Adana Life

Tüketici haklarının korunması ve başvuru yolları

Av. Veysel Susar


6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile tüketicilerin hakları korunmuştur. Bu kanun ile tüketicilerimizin aydınlatılması, ekonomik, sağlık ve güvenlik haklarının korunması, zararlarını tazmin etmesi için bilgilendirilmesi esas alınmıştır. Öncelikli olarak bugünkü yazımızda tüketicilerimizin karşılaşmış olduğu ayıplı mal ve seçimlik haklarda bahsetmek istiyorum. Ayıplı mal tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan mal olarak tanımlanmaktadır. TKHK 9. Maddesi; satıcıların, malı satış sözleşmesine uygun olarak tüketiciye teslim etmekle yükümlüğü olduğunu ele almıştır. TKHK 10. Maddesinde ispat yükünün; teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya ait olmaktadır. Tüketicinin ayıptan doğan haklarını kullanabilmesi için ayıbın, teslim anında var olduğunu ispat etmesi gerekmektedir. Böylece özellikle malın ayıp yüzünden telef olduğu hallerde ayıbın, malın teslimi anında var olduğunu ispatlamanın zorluğu göz önünde tutularak, ilk altı ay için ispat yükü tüketici lehine yer değiştirilmekte ve satıcıya yüklenmektedir. Tüketicilerimize sunulan mal veya hizmetin ayıplı olması halinde tüketici kendisine kanunen tanınan dört haktan istediğini seçebilir. Satıcı tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlü kılınmaktadır. Tüketicilerimizin seçimlik hakları; 1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, 2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, 3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, 4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme gibi seçimlik haklarından birini kullanabilir. Ayıplı mallar ile ilgili zamanaşımı ise; taraflar arasındaki sözleşmede daha uzun bir süre belirlenmediği takdirde, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabi olduğunu düzenlemektedir. Aynı fıkranın taşınmaz satışına ilişkin zamanaşımı süresini düzenleyen ikinci cümlesine göre bu süre konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda beş yıldır ve taşınmazın teslimi anından itibaren işlemeye başlamaktadır. Bu yazımızda, ayıplı mallar ile ilgili sorumluluk, ispat yükü, seçimlik hakları ve zamanaşımı durumunu değerlendirdik. Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak  başvurularda; değeri 4 bin 570 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, Büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerde 4 bin 570 Türk Lirası ile 6  bin 860 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaması gerekli ve önemlidir.


29 Kasım 2018 Perşembe 16:07

http://www.adanalife.biz/yazar/tuketici-haklarinin-korunmasi-ve-basvuru-yollari-2832.html