Adana Life

Adamlar gayet iyi çalışmışlar

Fazıl Büyükburç


  Bu ayki yazımda sizlerle aşağıdaki yazıyı paylaşmak istiyorum. Bu yazıda gerçek dış güçleri yakından tanıyacağınızı umuyorum.   #MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLATI’NIN (#MİT) ATASI OLAN “TEŞKİLÂT-I MAHSUSA”NIN SON BAŞKANI #HÜSAMETTİN #ERTÜRK, ELE GEÇİRDİĞİ SİYONİSTLERİN PROTOKOLLERİ’Nİ ANILARINDA AÇIKLADI. Söz Teşkilât-ı Mahsusa’nın son Başkanı Hüsamettin Ertürk’te: Ben Teşkilat-ı Mahsusa’da çalışırken Dünya’ya hakim olmak isteyen bu Milletlerarası Siyonist Teşkilatının elimize geçen 22 maddelik düsturları vardı ki, ne kadar manalıdır. Burada şöyle yazılıdır: 1 – Genç nesilleri mugayir-i ahlak telkinlerle bozmalı, 2 – Aile hayatını yıkmalı, 3 – Insanlara, aşağı sınıflarla tahakküm etmeli, 4 – Sanatı zayıflatmak, edebiyatı müstehcen ve şehevi bir hale sokmalı, 5 – Mukaddesata hürmeti yıkmalı, hürmetle anılan kimseler hakkında rezilane vak’alar uydurmalı, 6 – Hududsuz bir lüks, başdöndürücü modalar icad etmeli, çılgınca sarfiyatı teşvik eylemeli, 7 – Kalabalıkların vakitleri, eğlenceler, oyunlarla oyalanmalı, herkes düşünmekten alıkonmalı, 8 – Müfrit nazariyelerle (kuramlarla) fikirler zehirlenmeli, gürültü ve kargaşalıklar yaratılmalı, içtimai sınıflar arasına kin ve itimatsızlık sokulmalı, 9 – Aristokratlara müthiş vergiler koyarak onları bunaltmalı, aralarına kin ve itimatsızlıklar saçmalı, 10 – Mal sahipleriyle işçilerin arasını bozmalı, grevler, sabotajlar tertib ettirmeli, 11 – Yüksek tabakanın manevi kuvvetini her çareye başvurarak kırmalı, 12 – Sanayiin ziraati ezmesine imkan vermeli, böylece köylü sınıfını ortadan kaldırmalı, 13 – Saçma nazariyeleri ortaya atarak halkı gayri kabil-i tatbik fikirlerle dolambaçlı yollara sevketmeli, 14 – Hayat pahalılığını körüklemeli, ücretleri arttırmalı, 15 – Beynelmilel mes’eleler ihdas ederek milletler arasına kin ve nefret tohumları serpmeli, 16 – Milletlerin mukadderatını tahsil ve terbiyeden mahrum kimselerin ellerine tevdi ettirmeli, 17 – Bütün hükumet şekillerini değiştirmeli, bir çok sırları ifşa etmeli, 18 – Meşru hükumet tarzlarından mutlak bir istibdada gitmeli, 19 – Siyasi, iktisadi buhranlar yaratmalı, servetleri mahvetmeli, 20 – Mali istikrarı bozmalı, iktisadi krizleri çoğaltmalı, spekülasyonlara, enflasyonlara yol açmalı, altını mahdud ellerde toplamalı, muazzam sermayeleri felce uğratmalı, 21 – Hükumetlerin ölümlerini hazırlamalı: Insaniyeti elem, ıstırab ve yoksulluk içine atmalı. KAYNAK: M.M. GRUBU BAŞKANI Albay Hüsamettin Ertürk'ün Hatıraları, Iki Devrin Perde Arkası, kaleme alan : Samih Nafiz Tansu, Sebil Yayınevi, Istanbul 1996, sayfa 48, 49. ( 1.BASKI 1964 ) ADAMLAR GAYET İYİ ÇALIŞMIŞLAR……..  


30 Ekim 2018 Salı 20:14

http://www.adanalife.biz/yazar/adamlar-gayet-iyi-calismislar-2826.html